Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. FIRMA I SIEDZIBA AGENTA
Agent wykonuje działalność na terenie Polski pod firmą:
MULTIPROFIT Urszula Jeger
76-034 Sarbinowo
Chłopy 1
NIP 6691665603

I. WPIS DO REJESTRU AGENTÓW
1. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Nr wpisu agenta: 1159778/A
3. Nr wpisu OFWCA 11121387/P
4. Rejestr Agentów dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml
5. W celu wyszukania agenta na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

I. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I, NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ
1. AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
2. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.
3. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
4. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
5. GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
6. GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
7. LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
8. MACIF TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
9. PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.
10. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. – ODDZIAŁ W POLSCE
11. PZU S.A.
12. SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
13. SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
14. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
15. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
16. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
17. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
18. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
19. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
20. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA ŻYCIE S.A.
21. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
22. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CONCORDIA POLSKA
23. TOWARZYSTWO UBEZPIE-CZEŃ ZDROWIE S.A.
24. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
25. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
26. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
27. WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.
28. GEFION INSURANCE A/S
29. LEADENHALL POLSKA SA
30. COLLONADE INSURANCE SOCIETE ANONYME
I. CHARAKTER WYNAGRODZENIA
W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

I. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:
1) mailowo na adres: urszula.jeger@gmail.com
2) pisemnie na adres: Chłopy 1, 76-034 Sarbinowo (z dopiskiem „reklamacja”)
3) ustnie (do protokołu).
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

I. INFORMACJE DODATKOWE
1. Agent nie posiada akcji, ani udziałów Zakładów Ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.